3.000 người tham gia đường chạy “Khởi Đầu Tỏa Sáng – Resolution Run 2019”