“Game of Thrones 8”: Những kỳ vọng cần thiết cho một cái kết hoàn hảo