Ai cũng ngạc nhiên khi tôi nấu phở tôm, nhưng khi ăn thử ai cũng xin cách làm