Ai cũng tiêm vaccine thì sẽ tạo nên miễn dịch cộng đồng - điều tuyệt vời trong việc phòng ngừa bệnh