Có cách chiên cá ngon vi diệu này, các con tôi chăm ăn cá hơn hẳn