Đây chính là món salad tôi có thể ăn mỗi ngày mà không thấy chán