Đố bạn biết, Lâm Chi Khanh mua khuyên tai hết 21 tỷ hay 21 triệu?