DottorPrimo đột phá với công nghệ Neozone 4000, bước phát triển mới trong lĩnh vực y tế