Gần 5.000 người xếp hàng dưới mưa, khi biết nguyên nhân ai cũng xúc động và làm theo - Tiin.vn