Không cần dùng đến app kéo chân, Bảo Thy vẫn biết cách hack chiều cao siêu đỉnh