Không chỉ dạy đọc sách, người Do Thái còn giúp con phát triển tư duy nhờ điều đơn giản này