Lần đầu tiên tạo hình gương mặt bỏng axit trong 1 thì bằng vi phẫu