Lần đầu tiên trong 35 năm, xuất hiện ho gà ở người trưởng thành