Meghan Markle mặc toàn đồ hiệu xa xỉ mà không ít lần nhìn luộm thuộm, kém sang chỉ vì chi tiết này