Nguyễn Bích Ngọc - CEO BDS Sen Vàng - Top 14 Nữ lãnh đạo cống hiến