Nhà văn Gari kể lại hành trình giảm gần 6kg chỉ trong 1 tháng