Nhìn những lần HHen Niê thử sức với tóc dài sẽ thấy tóc tém vẫn hợp với cô nhất