Nhờ có đề kháng da, con được bảo vệ khỏi vi khuẩn tốt hơn