Phải trông con lúc đang dở trận game, bố trẻ sáng tạo ra ngay chiếc nôi có 1-0-2 khiến dân mạng phục sát đất