Shin Hyun Woo: “Không muốn đau thương thì đừng tin phụ nữ!”