Tết này lấy bia của bố rửa mặt mỗi ngày: da láng mịn, sạch mụn ai sờ cũng phê