Thiên hạ nhiễu nhương thì cũng chỉ gây giật mình như màu tóc mới của Hương Tràm là cùng