Tóc ngắn H'Hen Niê - Biểu tượng bản lĩnh không chỉ của Việt Nam | ELLE Việt Nam