Tóc xoăn nhìn tưởng già, nhưng biết chọn kiểu thì nhìn trẻ ra đến vài tuổi