Tôi làm món này mang đi làm ăn trưa mà đồng nghiệp tranh nhau xin gần hết