Trẻ thứ 3 tử vong sau tiêm ComBE FIVE, Bộ Y tế vào cuộc