Tương lai không còn xa, Marvel sẽ tìm cách quay lại thống trị Oscar