Việt Nam lần đầu tiên có phác đồ điều trị cho người dùng ma tuý tổng hợp