Vừa nói vừa cười khi ăn khiến nhiều người gặp họa, chuyên gia cảnh báo và đưa giải pháp ngay Tết này