Xa Thi Mạn xuất hiện rực rỡ, may sao chị đại chọn đúng giày chứ không lỗi như mọi khi